ระบบดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย

สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วย Rmutl Account โดยไม่ต้องกรอก @rmutl.ac.th หรือ @live.rmutl.ac.th

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา